Svar På Ofta Förekommande Frågor (spoff)

Fuktspärrsmatta är en av 
metoderna som ger huset
ett 100%-igt skydd mot
fukt. Systemet består av
olika samstämda kompo-
nenter och detaljer,
speciellt utformade så
att man får en fungerande
total lösning. Skyddar mot
fukt utifrån marken. Låter
fukten i väggen torka ut i
luftspalten samt låter väggen
andas.
Lång livstid – minst 50 år

När bör man dränera om huset?
Om ditt hus är 20-30 år gammalt så kan man, utifrån dåtidens material och arbetsmetoder, i de flesta fall misstänka att den gamla dräneringen slammat igen. Många väljer att göra omdränering i förebyggande syfte. Men det finns tillfällen då det är extra viktigt att göra omdränering och det är vid om och tillbyggnad av huset, till exempel vid uppförandet av en ny altan eller förstukvist eller vid en ombyggnad/renovering av rum i källaren. Naturligtvis bör man även dränera om huset om man redan har stora problem med fukt i källaren.

 

 


Varför har jag fukt i källaren?
I de flesta fall har dräneringen slutat att fungera men detta innebär dock inte alltid att man märker av fukt i källaren. Oftast uppstår fuktskadorna i samband med fler felorsaker. De två allra vanligaste problemen i kombination med stopp i dräneringen är att regnvattnet från stuprören inte leds bort i markens rörsystem och att marken på vissa ställen lutar mot huset.

Vilken årstid passar bäst för att dränera om huset?
Man kan dränera om huset när som helst på året förutom vintertid då det är kallare än -10 C grader. Under vintermånaderna värmer källaren upp marken runt huset, något som gör att grävarbete går att genomföra. Vintern har dessutom den fördelen att alla jordmassor körs och läggs på frusen mark och därmed blir trädgården lätt att återställa.

Vilken funktion har dräneringen?
Dräneringens viktigaste funktion på ett hus med källarvåning är att se till så att grundvattnet inte stiger för högt och dränker grunden i fukt. Den fungerar med andra ord som en nivåreglering.

Hur lång tid tar det att dränera om?
En villa med storleken 80-120 kvm tar i de flesta fall 6-8 arbetsdagar att dränera om.

Vad påverkas runt huset vid en omdränering?
När man gräver upp runt huset för att göra en omdränering så gräver man ett ca 80-100 cm brett schakt vid husets källarvägg. Altaner och förstukvistar inom detta mått måste då alltså demonteras, flyttas eller stagas upp för att åtgärden skall kunna utföras. Vi hjälper gärna till att flytta på större buskar och växter med grävmaskinen. Märken och spår i gräsmattan är lätta att reparera och så igen.

Vilka förbättringar kan jag förvänta mig efter utförd åtgärd?
Om man valt att isolera sin källarvåning så ska man uppleva att källarlukten har försvunnit och att källaren ska ha liknande klimat som i husets övervåning. Efter en tid så ska alla tidigare fuktfläckar i källaren försvinna.

Vad kostar det att dränera om och fuktskydda huset?
Eftersom de flesta villors storlek, konstruktion och mark/jordförhållanden varierar kraftigt samt att det finns ett antal olika åtgärder att välja mellan så måste man undersöka varje objekt för att kunna ge ett exakt pris. 

Varför Dränera?
Ofta kan fukt- och mögelskador bero på yttre omständigheter men inte alltid beroende på dräneringen. Det är av största vikt att man undersöker orsak och verkan och utarbetar ett åtgärdsförslag innan några arbeten startas. Risken är annars stor att man sätter in fel åtgärder och förvärrar skadan dessutom till onödigt dyra kostnader. En väldränerad grund är förutsättningen för ett friskt hus!

Har Du precis upptäckt fukt i källaren?
Du är inte ensam, många hus behöver dräneras om efter ca
20 -40 år. Det viktiga är att Du snabbt tar tag i problemet så att det inte förvärras. Är Du orolig för Din vackra trädgård? Lugn det finns stora men också små lätta maskiner med band av gummi för att spara Din växtmiljö

Varför ska källaren ha ett fuktskydd?
En källare utsätts för fuktangrepp från olika håll. Regn och smältvatten på markytan, vattnet i marken, byggfukt och fukt i inneluften är några av fuktkällorna. Det är därför stor risk för mögelskador i källarväggar. Dålig lukt, besvär med hälsan mm blir sedan ofta resultatet av mögelskadorna. Fukt i källarväggen kan också leda till att väggmattor, tapeter, färg mm ändrar karaktär, bubblor och lossnar. Blir väggen fuktig försämras också dess värmeisolerande karaktär.

Man bör ej leda vatten till
källarväggen i så kallade
singelgravar d.v.s att
man fyller med singel
ända upp till marknivå.

Om dräneringen.
Inför en dränering måste du tänka på flera saker, jordens sammansättning, lutningar, djup och avstånd. Det finns även vissa risker med att schakta ur runt huset. Jordmassor kan rasa, huset kan röra sig , el och rörledningar kring huset kan skadas om man inte är försiktig. Du ska därför alltid ta reda på hur jorden är beskaffad och var alla ledningar går innan du sätter igång. Fråga kunnigt folk eller låt en fackman hjälpa till med arbetet.

Planera dräneringsarbetet.
Kontrollera om du kan genomföra dränerigen på egen hand. Om så är fallet, ta reda på om du kan frigöra hela husgrunden eller måste arbeta bit för bit.

Kontakta din kommun och begär tillstånd för koppling till avlopps eller dagvattensystem. tillstånd krävs även för koppling till stenkista på tomten.

Undersök jordens sammansättning kring huset. Gör en skiss med utgångspunkt från en befintlig ritning över huset. Markera rensbrunnar och hur olika ledningar är dragna. Mät upp hur många meter dräneringsrör du behöver och lägg alltid till lite extra på grund av att man kan få dra lite längre än vad man tänkt från början. Beställ rör, rörböjar, brunnar, dräneringsgrus (singel, makadamm 8-16mm) och fiberduk. Beställ även den typ av fuktspärrsystem du önskar ha. Boka in de tjänster du inte kan/vill göra själv.

Dräneringsledningar ska ha en hög vattenintagningsförmåga så använd därför en invändig diameter på minst 100mm.

Ytvattnets avledning hindras genom att man planerar marken med fall från huset. En lutning på minst 1:20 (ca 15cm) på minst en sträcka på 3m från huset är rekommenderat. Vid misstanke på tjälresning bör man ta lutningen 1:15 - 1:10.

Återfyllnaden kommer att sjunka ihop efterhand så därför kommer markens lutning att flackas ut. Fyll ej med matjord eller lera!

Växtlighet bör undvikas kring huset då rabatternas jordsammansättning är att vattnet ska hållas kvar. Växternas rötter kan också skada fuktskyddet!.

Vill du ändå plantera?
Fråga din trädgårdshandlare om växter med små rötter.